Pravidla pro zpracování osobních údajů

Pravidla pro zpracování osobních údajů

18/2018 zákona o ochraně osobních údajů

a o změnách některých zákonů (“GDPR”)

Provozovatel:               Vertere – jazykový servis, s.r.o.; www.online-preklad.cz

Sídlo:                                 Sv. Rócha 1404/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovensko

IČO:  46543074                 IČ DPH: SK2023421543                      

statutární zástupce:      jednatel, Róbert Takács, tel: +421 948172727, e-mail: info@online-preklad.cz

(dále jen “Provozovatel”)   

 1. Dotčenou osobou se považuje: uživatel webových stránek, zákonní zástupce, volající nebo objednavatel služeb provozovatele.  
 2. Každá dotčená osoba, která napíše e-mail a/nebo si prohlíží www.online-preklad.cz, zda učiní objednávku se považuje za dotčenou osobu a tím projevuje svůj dobrovolný SOUHLAS provozovateli i smluvním zprostředkovatelům se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Pokud se zákazník, dotčená osoba, dohodne na rozsahu služeb od provozovatele, pak provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem splnění objednávky nebo plnění smlouvy.  
 4. Dotčená osoba, tímto bere na vědomí, že osobní údaje budou Provozovatel, zaměstnanci, oprávněné osoby a třetí strany chránit před zneužitím, budou zachovávat mlčenlivost a zpracovávat v oprávněném zájmu, na zákony stanovenou dobu následovně:

– žádosti podané písemně nebo elektronicky 31 dní,

– pro účely evidence v informačních systémech min. 1 rok,

– ve smyslu zákona o účetnictví je potřebná archivace 10 let,

až do ukončení doby jejich oprávněného zpracovávací nebo do smazání.

 • Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje neposkytne třetím osobám, bez smluvního vztahu, k dalšímu zpracování, zprostředkování, marketingové účely a neplánuje je přenášet do třetích zemí.
 • Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.
 • Práva dotčené osoby:
 • právo vědět, kdo zpracovává, co a proč;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přístup k vašim údajům;
 • právo vznést námitku;
 • právo na přesnost a opravu osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na výmaz údajů a právo být zapomenut;
 • právo vyjádřit se k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • právo na přenos vašich údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • ŽÁDOST: Souhlas může dotčená osoba kdykoli odvolat v Žádosti podané Provozovateli, kde jasně uvede své jméno, příjmení, tel.č., e-mail, adresu bydliště. V písemné žádosti musí být zřejmé, kdo si právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy, podpis žadatele. Právo na smazání dat může být omezeno zákonnou povinností uchovávání údajů ve smyslu příslušných zákonů. (Viz tiskopis “Žádost dotčené osoby”)
 • STÍŽNOST: Každá dotčená osoba má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že jeho žádost nebyla Provozovatelem uspokojivě vyřízena. Úřad informuje dotyčnou osobu v přiměřené lhůtě o stavu vyřízení stížnosti a o výsledku šetření stížnosti. Kontrolní úřad je nezávislý orgán veřejné moci: Úřad pro ochranu osobních údajů (dále “ÚOOÚ”), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel: +421/2/32313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;  https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znění zákona č. 18/2018, Z.z.:                                                                      https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec
 1. Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 25.5.2018